Available courses

 คำอธิบายรายวิชา
      ความหมายของสื่อประสม อีเลิร์นนิง การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความหมายของสื่อประสม อีเลิร์นนิง การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต